dijous, 29 d’abril de 2010

El Niño i les tendències climàtiques afecten la qualitat de l’aigua als embassaments

El Niño i les tendències climàtiques afecten la qualitat de l’aigua als embassaments

L’estudi El Niño i les tendències climàtiques afecten la qualitat de l’aigua als embassaments analitza dades sobre la quantitat i la qualitat de l’aigua recollides des que es va omplir per primer cop l’embassament al 1964 fins el 2007. Amb aquestes s’ha pogut detectar l’efecte del Niño i de canvis climàtics recents.

La quantitat d’aigua que entra al pantà de Sau des del riu Ter ha disminuït un 44% en els darrers 44 anys. Així doncs, mentre que a la dècada dels 60 entrava prou aigua per omplir l’embassament 4 cops l’any, actualment el riu Ter només el pot omplir 2.2 cops l’any. Això representa aproximadament el volum d’aigua potable urbana consumida a tot Catalunya durant 4 mesos.Els resultats de l’estudi indiquen que la principal causa de la reducció dels cabals al Ter és el canvi en el clima de la conca, principalment l’augment de les temperatures que hauria provocat un augment significatiu de la transpiració dels boscos. Cal destacar que la relació d’aquesta tendència climàtica al Ter amb el fenomen de l’escalfament global, tot i que és plausible, no es demostra en aquest estudi.

La baixa quantitat d’aigua que entra al pantà de Sau ha repercutit negativament en la qualitat de l’aigua. Així doncs, a l’estudi podem comprovar que les situacions de dèficit d’oxigen dissolt a l’aigua de l’embassament -paràmetre indicador de baixa qualitat de l’aigua- han augmentat un 23% de mitjana degut al descens dels cabals provocats pel canvi en el clima a la conca. Tanmateix, aquest efecte és més intens durant anys secs, quan l’embassament presenta un augment del 30% de les situacions d’anòxia provocada per la tendència climàtica.

D'altra banda, la disminució de cabals provocada pel canvi climàtic a la conca ha contrarestat parcialment els beneficis provocats per la implantació del Pla de Sanejament a la conca del Ter durant els anys 80-90. La construcció de depuradores als principals nuclis urbans aigües amunt de l’embassament va provocar-hi una millora ostensible de la qualitat de l’aigua al mateix, amb un descens del 30% de les situacions de dèficit d’oxigen dissolt. L’estudi, però, estima que sense la presència del canvi climàtic el descens de les situacions d’anòxia hauria arribat al 48%.

Finalment, l’estudi demostra que tant els cabals a la conca del Ter com la qualitat de l’aigua al pantà de Sau es veuen afectats pel fenomen climàtic El Niño. Aquest es reflecteix a la conca del Ter en oscil·lacions del seu cabal i en la quantitat d’oxigen dissolt a l’aigua del pantà de Sau en períodes entre 2 i 5 anys, coincidint amb els cicles del Niño.

Tot això suggereix que els recursos aquàtics al nostre país estan afectats per fenòmens climàtics globals com els canvis climàtics o les oscil·lacions climàtiques com El Niño. Si les prediccions climàtiques per a la nostra regió es compleixen, això implicarà una reducció important de la qualitat de l’aigua als nostres embassaments, que només podria ser contrarestada amb l’afinament dels processos de depuració de les aigües residuals.

Tanmateix, aquest estudi no només té implicacions locals ja que moltes regions basen l’abastament d’aigua potable en els embassaments, com poden ser Europa, Austràlia, Sud-àfrica, Xile i Estats Units, com a reginons de clima mediterrani, i Estats Units, Amèrica Central, el Nord de Brasil i l’Orient Mitjà, com a regions àrides. Aquests resultats suposen un avís als gestors de l’aigua en aquests països en el sentit que el canvi climàtic pot ser un risc futur pel que fa no només a la quantitat d’aigua, sinó també a la seva qualitat i els costos de tractament de l’aigua.

Enllaç a l'estudi

El cabal del Ter abans d'arribar a Sau s'ha reduït un 44% en poc més de quaranta anys pel canvi climàtic

El cabal del Ter abans d'arribar a Sau s'ha reduït un 44% en poc més de quaranta anys pel canvi climàtic

Font: El Punt

Un estudi demostra que això ha afectat la qualitat de l'aigua del pantà

Un estudi ha posat de manifest l'afectació que el canvi climàtic està tenint a la part alta de la conca del Ter. Segons les dades que s'han analitzat, el cabal del riu a l'entrada del pantà de Sau s'ha reduït un 44% en també 44 anys. Això ha tingut un efecte directe sobre la qualitat de l'aigua de l'embassament, i ha reduït els efectes positius del pla de sanejament que s'havia desenvolupat a la conca. Finalment, l'estudi demostra com el fenomen del Niño també afecta el règim climàtic de la conca.

La importància del document recau en el fet que és un dels primers d'àmbit internacional que relaciona el canvi climàtic amb la qualitat de les aigües, segons va explicar ahir un dels seus autors, Rafael Marcé. De fet, s'ha agafat el pantà de Sau com a objecte de l'estudi perquè hi ha dades des de la construcció del pantà el 1964, la sèrie més llarga de la mediterrània. L'anàlisi que n'han fet ha permès constatar que ara el Ter, en la part alta, ha anat portant cada vegada menys aigua, una tendència que s'ha accentuat a partir de la segona meitat de la dècada dels vuitanta. A la dècada dels seixanta, el Ter aportava a Sau uns 20 m³/s, mentre que en l'actualitat la xifra ha baixat fins als 12 m³/s. La principal causa és el canvi climàtic, ja que abans d'aquest punt no hi ha encara cap transvasament ni tampoc hi ha hagut durant aquest període canvis destacats en els usos del sòl, com per exemple més regadius. La major transpiració dels boscos per l'augment de la temperatura, de prop d'1,5 graus entre el 1964 i el 2007, també hi ha influït.

Menys qualitat

Aquesta reducció de cabal ha repercutit directament en la qualitat de l'aigua, que s'ha mesurat a través de l'oxigen dissolt en l'aigua del pantà. Segons Joan Armengol, codirector de l'estudi, la disminució de cabal ha fet que les millores que van significar el pla de sanejament de la Generalitat dels anys vuitanta i noranta hagin tingut un efecte més limitat sobre la qualitat. Finalment, Marcé va insistir que cal tenir en compte les dades tant de qualitat com de quantitat de la conca del Ter al moment de plantejar com gestionar els recursos hídrics de Catalunya a mitjà termini.

L'afectació del Niño

Un dels punts més interessants que tracta l'estudi és l'afectació que té el fenomen del Niño sobre el comportament de les aigües del pantà i també de tota la conca alta del Ter. Segons va explicar ahir Miquel Àngel Rodríguez-Arias, climatòleg que també hi ha participat, s'han observat oscil·lacions en el cabal del Ter cada vegada que hi ha hagut el Niño, algunes vegades augmentant i en d'altres reduint el cabal. Tot i així, la complexitat del fenomen i de la seva repercussió en el clima de la península ibèrica no ha permès establir una relació més concreta, però «el que demostren les dades és que entre 8 i 13 mesos després del Niño s'altera el cabal de la conca i el comportament del pantà». L'estudi ha estat dirigit per l'Institut Català de Recerca de l'Aigua i el grup d'investigació FLUMEN de la UPC

El canvi climàtic reduirà la qualitat de l´aigua del Ter

El canvi climàtic reduirà la qualitat de l´aigua del Ter

Font: Diari de Girona

La investigació de l'ICRA apunta que els pantans baixaran l'actual volum de líquid embassat

GIRONA | EFE/DDG L'augment de les temperatures provocat pel canvi climàtic, els nous usos del terra i l'"efecte remot" del fenomen d'El Niño provoquen una pèrdua de la qualitat de l'aigua dels embassaments, segons un estudi elaborat en el pantà de Sau, que obligarà a millorar els processos de depuració. L'estudi codirigit per l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) i el grup d'investigació de dinàmica fluvial Flumen, es basa en l'anàlisi de dades sobre la quantitat i qualitat de l'aigua recollida a la conca del riu Ter i a l'embassament de Sau, un pantà on les aportacions han disminuït un 44% entre 1964 (primer any del qual es tenen dades) i 2007.

Aquesta reducció, especialment evident a partir dels anys 80, es tradueix en el fet que mentre a la dècada dels 60 entrava aigua per omplir cada any quatre vegades l'embassament, a l'actualitat només es pot omplir 2,2 vegades, o el que és el mateix, el volum d'aigua potable urbana que consumeix tot Catalunya en quatre mesos. L'estudi estima que la disminució de cabals -atribuïble sobretot a l'augment de les temperatures i a un increment de l'evaporació i transpiració dels boscos, més que una disminució de les precipitacions- ha contrarestat els efectes beneficiosos aconseguits amb la implantació del Pla de Sanejament de la Conca del Ter a la dècada dels anys 80 i 90.Aquest pla va aconseguir reduir el dèficit d'oxigen a l'aigua (anòxia) un 30%, una millora que sense els efectes acumulats del canvi climàtic hagués estat del 48%, apunten els autors de l'estudi. Totes aquestes dades suggereixen que si les prediccions climàtiques es compleixen, a Catalunya empitjorarà la qualitat de l'aigua dels embassaments, de la qual se subministren molts municipis, una situació que només podrà ser contrarestada amb una millora dels processos depuratius. L'informe demostra que tots els cabals de la conca del Ter, així com la qualitat de l'aigua de l'embassament de Sau, es veuran afectats pel fenomen climàtic d'El Niño. Aquest "efecte remot" i de "sincronia" entre el règim de pluges de la conca del Ter i El Niño, provoca una oscil·lació en els cabals i en la quantitat d'oxigen de l'aigua de Sau.

"Predictibilitat"

El Nió és una anomalia de caràcter cíclic que es produeix en el Pacífic, i que té repercussions climàtiques a escala global, amb un canvi en els patrons dels moviments de les masses d'aigua de l'oceà. Miquel Àngel Rodríguez-Arias, un dels autors d'aquest treball afirma que l'objectiu és intentar buscar les "fonts de predictibilidat" que permetin anticipar, amb tres o quatre mesos, què passarà des del punt de vista meteorològic al Mediterrani. Els autors de l'informe apunten que aquest treball no només té implicacions locals, ja que moltes zones del món basen el seu proveïment en embassaments, així que els resultats obtinguts a Sau són un avís global pels gestors dels recursos hídrics, tant en la quantitat com en la qualitat de l'aigua.